THẦY BẠCH VÂN
Chùa Văn Thù Phật Đỉnh
Núi Dinh, Tân Hoà, Tân Thành, BR-VT
Tel: 091 811 35 93
Email: thaybachvan@gmail.com

Thứ Bảy, 7 tháng 3, 2015