THẦY BẠCH VÂN
Chùa Văn Thù Phật Đỉnh
Núi Dinh, Tân Hoà, Tân Thành, BR-VT
Tel: 091 811 35 93
Email: thaybachvan@gmail.com

Liên hệ

Thầy Bạch Vân

Chùa Văn Thù Phật Đỉnh
Núi Dinh, Tân Hoà, Tân Thành, BR-VT
Tel: 091 811 35 93
Email: thaybachvan@gmail.com